Het proces

Copyright @ All Rights Reserved

HOME >> INFO

HET PROCES

HET BEGINT MET VISIE

 

In 2010 hebben de gezamenlijke buurtschappen van het buitengebied van Winterswijk de buurtschappenvisie vastgesteld. In die visie staan een aantal constateringen die aangepakt moeten worden voor de leefbaarheid van dit gebied. Met de Nota Krimp biedt kansen is in 2013 de visie meer toekomstbestendig gemaakt. De werkgroep Wonen en werken is nu actief met het uitwerken van dit thema.

 

Klik hier om de Nota Krimp biedt kansen te lezen.

BUURTSCHAPPENVISIE WINTERSWIJK

 

 

In de buurtschappen rondom Winterswijk is momenteel een te laag aanbod van nieuwbouwwoningen dat betaalbaar is voor de (plaatselijke) starters op de woningmarkt. Het huidige woningaanbod in het buitengebied is niet levensloopbestendig, waardoor senioren hier niet kunnen blijven wonen.

 

Door schaalvergroting in de landbouw neemt de omvang van agrarische bedrijven toe maar het aantal neemt af. Dat leidt tot leegstaande boerderijen. Herbestemming naar woningbouw wordt genoemd als een goede mogelijkheid voor hergebruik van die panden. In de buurtschappenvisie staat dat het gemeentelijk beleid voor het opdelen van een boerderij in meerdere wooneenheden te beperkt is. Het huidige gemeentelijk beleid geeft kaders over de minimale omvang van een te splitsen wooneenheid (de ‘kuubregeling’) en het maximale aantal wooneenheden per erf (maximaal 3 in 2 gebouwen). De kuubregeling wil zeggen dat de te splitsen hoofdbouwmassa een inhoud heeft van meer dan 900m3 en elke afzonderlijke woning moet na splitsing een minimale inhoud hebben van 400m3. Voor deze normstelling is gekozen om na boerderijsplitsing te voorkomen dat er vervolgens een uitbreidingvraag komt, die leidt tot extra verstening. De buurtschappen vragen zich af of die normen een haalbare business case voor het splitsen van omvangrijke leegstaande boerderijen niet in de weg staan.

 

In navolging op de buurtschappenvisie is door de gezamenlijke buurtschappen de nota ‘Krimp biedt kansen, geef ons gebied de gereedschappen’ opgesteld. Die nota is meer uitvoeringsgericht en benoemt dezelfde punten als hierboven beschreven.

 

Op basis van de Buurtschappenvisie en de nota ‘Krimp biedt kansen’ is de werkgroep Wonen van de buurtschappen onder begeleiding van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland gestart met de pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Huur (CPO-H). De naam CPO-H is tijdens de uitvoering van het project gewijzigd in Nije Naobers. Dit project is mogelijk doordat de provincie Gelderland in het kader van de regeling 'Ideeëngenerator Krimp' subsidie verstrekt heeft om de pilot te begeleiden.

 

Meer informatie:

DKK Gelderland

info@dkkgelderland.nl

0314-631168